Privacy Policy

 1. Allmänna villkor och riktlinjer för tolkuppdrag

Detta avtal mellan ConnectMe24, org. nr: 559217-9948 och tolken som utför uppdraget och reglerar vad som ska gälla mellan parterna vid utförande av tolkuppdrag för ConnectMe24.

När du utför tolkuppdrag för ConnectMe24 är du vårt ansikte utåt, du representerar oss och står för våra värdeord som är:

– Enkelt

– Roligt

– Smart

-Säkert

Genom ett bra bemötande skapar du goda, långvariga och affärsmässiga relationer med våra gemensamma kunder. Ett bra bemötande i detta fall menas utförande av uppdrag enligt verksamhetens riktlinje och normer som beskrivs i texten nedan.

 1. Tolken som uppdragstagare

Tolkyrket faller inte inom ramen för anställning, dock betalar ConnectMe24 de sociala avgifter som gäller för uppdragstagaren. Sjuk-och friskanmälan till Försäkringskassan ansvarar tolken själv för. Antal uppdrag inom ConnectMe24 systemet varierar efter kundernas efterfrågan på marknaden därför arbetar tolken på frilansbasis med timlön. ConnectMe24 kan därför inte förbinda sig att ge några tolkuppdrag till tolken. Utbetalningen av arvode sker en gång per månad men med 60 dagars fördröjning av första utbetalningen.

De uppdragstagare som innehar F-skattsedel fakturerar sina tjänster resterande får sin lön utbetald via en underleverantör. Uppdragstagare som fakturerar måste lämna in sin preliminära skattsedel för innevarande år till ConnectMe24.

För att bli aktiv i ConnectMe24 betalar tolken en avgift för sin nyttjande rätt av licensen för softphone. Avgiften består av två delar:

 • en engångssumma s.k. registreringsavgift 3750 SKR moms
 • en licens och supportavgift 1250 SKR/år
 1. Tolkens rättigheter och skyldigheter

Tolken har som individuell uppdragstagare stor frihet och valmöjlighet främst då det gäller planering och åtagande av arbete. Tolken är inte bunden till fasta tider eller ärenden, utan kan självständigt välja att vilka tider de vill utföra uppdrag varje påbörjat uppdrag måste slutföljas för att den ska vara ersättningsberättigad. Tolken är skyldig att iaktta ConnectMe24 allmänna villkor och riktlinjer inklusive arbetsinstruktion och utföra varje tolkning i enlighet med dessa. Som tolk ska du:

 • inneha en ansvarsförsäkring som är avsedd för utförande av tolkuppdrag.
 • utföra sitt uppdrag i enlighet med Kammarkollegiets föreskrift God tolksed. Med god tolksed menas det regelverk som finns på området, den yrkeskodex som utvecklats av tolkar och den praxis som skapats av Kammarkollegiet på tolk området.
 • hålla sekretess

ConnectMe24 arbetar efter principen att alltid tillsätta uppdraget med högsta tillgängliga kompetens. Tolkuppdragen förmedlas av den smarta tolktjänsten utan involvering av någon agent.

 1. Princip vid åtagande av uppdrag

När uppdragstagaren har anmält sig som tillgänglig i appen och gjort sig redo för distansuppdrag kommer systemet att sända samtalsförfråga så länge uppdragstagare står som aktiv. Har tolken tagit sig an ett ärende är han/hon skyldig att utföra tolkningen. Definition av åtagande i detta fall är när tolken har lyft på luren och påbörjat samtalet.

Tolken väljer själv om den vill åta sig uppdrag endast i sin kompetenskategori eller även anta uppdrag från kategori ”alla kompetenser”. Det kan finnas differenser i arvoderingen i dessa kategorier därför hänvisas tolken alltid till arvoderings lista.

 1. Förpliktelser vid uppdragstagande

– Vid uppdragets start ska följande upplysningar lämnas ut till samtalsparten: ”Tolken följer reglerna om tystnadsplikten. Tolken är neutral och tar inte parti för någon i tolkningssituationen. Tolken kommer att återge vas som sagts i första person (jag form)”

– Hela tolkningen ska präglas av professionalitet, från bemötandet till utförandet. ConnectMe24 klädkod måste följas. Varje uppdragstagare åtar sig att vara representativt klädd. Med detta menas att du har diskret klädsel, och därmed inte bär utmanande eller färgstarka plagg.

– Vid eventuella problem med uppdrag måste ConectMe24 kontaktas så att kunden kan underrättas.

– Uppdragen ska utföras i ett ostört rum där inga störningsmoment föreligger som kan påverka tolkningen negativt. Tolken ansvarar själv för utrusningen håller uppsatta kvalitetskrav för mjukvara. Tolken ska vara ensam i rummet när den utför tolkningen.

– Tolken ska fullfölja samtliga uppdrag den har accepterat

– Du ska ha mobilen på ljudlöst under hela uppdraget.

– Du ska göra ditt yttersta för att tillfredsställa varje kund och ärende.

-Tolklegitimation ska hållas väl synlig under hela tolkningsperioden. För uppdaterat yrkesbevis, såsom vid förändring av kompetensnivå ska ConnectMe24 kontaktas för ny legitimation.

-Tolken ansvarar själv för sitt arbetsschema. Det är inte tillåtet att pressa kunden på att avsluta tidigare på grund av efterföljande uppdrag. Det är endast på kundens eget initiativ som ett uppdrag kan avslutas före utsatt tid.

 1. Tolkningen

Tolken ska vara opartisk och inte ge uttryck för sina åsikter och värderingar. Tolken är en oberoende part och får inte åta sig uppdrag där tolkens opartiskhet kan ifrågasättas. Tolkens uppdrag är förenat med tystnadsplikt i enlighet med bland annat offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) då tolken vid utförandet av sina uppdrag kan komma att ta del av sekretessbelagda uppgifter. Att röja information kring ett uppdrag eller samtalets innehåll är ett allvarligt brott enligt svensk lagstiftning.

 1. Vite

Om tolken agerande under tolkningen leder till en avvikelse i form av en störning i tjänsten och om kunden ej nyttjar tolkens service, betalas inte ersättning för uppdraget. Vid eventuella tekniska problem måste ConnectMe24 meddelas i de fall de påverkar tolkningen. Vid kontakt med ConnectMe24 och i samråd med kund beslutas eventuell åtgärd. Med avvikelse menas bland annat att kunden har upplevt störningar i verksamheten i form av kvalitetsbrist i tolkens utförande av uppdraget, bristande service vid utfört tolkuppdrag eller att tolken har avbrutit ett uppdrag. En avvikelse kan medföra att tolken får betala ett vite till ConnecTme24. Med vitesersättning menas den ersättning som ConnectMe24 kan komma att få betala till kund för avvikelse vid utfört tolkuppdrag. Tolken kan dock befrias från att betala vitesersättning vid händelser som kan styrkas med relevanta intyg såsom läkarintyg och intyg om störning orsakad av tredje part. Vitesersättningen som tolken kan komma att få betala dras av vid påföljande månads löneutbetalning eller påförs tolken genom faktura. ConnectMe24 äger dock rätt att utöver vite kräva ersättning för den faktiska skadan.

 1. Överlåtelse av avtalet

Tolken kan inte överlåta sitt tolkuppdrag till någon annan tolk, i fall detta sker äger ConectMe24 rätt att utkräva vite.

 1. Tvist

Tvist mellan parterna med anledning av detta avtal ska lösas av allmän domstol med tillämpning av svensk lag.

 1. Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. ConnectMe24 värnar om våra samarbetspartners och varje enskild individs integritet. När du skriver under din intresseanmälan godkänner du att ConnectMe24 har rätt till behandling av dina personuppgifter du lämnar i blanketten. Dina personuppgifter du lämnar i intresseanmälan kan exempelvis komma att användas i:

  • Förmedling av tolkuppdrag.
  • Inloggning i våra interna system
  • Löneutbetalning/specifikation
  • Vid anbud i samband med upphandling
  • Vid utskick av nyhetsbrev alternativt aktuell information om branschen/utbildning
  • Sammanställning/statistik
  • Kvalitetsarbete
  • I intyg till tolk
  • Personalärenden
  • Dokumentation i kvalitetsärenden

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter (rätt att ”bli glömd”) om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte som de samlades in för. Det kan dock finnas förpliktelser för ConnectMe24– avtalsmässigt och/eller rättsligt – som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina personuppgifter (se avsnittet angående lagring). Om du begär att bli raderad kommer ConnectMe24 att ta bort alla uppgifter om dig som vi kan ta bort. De personuppgifter vi är skyldiga att spara enligt lag och andra förpliktelser kommer vi spärra så att de endast kan användas för sådana specifika syften.

ConnectMe24 vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert. Detta gäller såväl i vårt interna arbete som vid överföring av information till eller delning av uppgifter med de partners vi har för att utföra våra tjänster. Endast personer som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem.

Du är alltid välkommen att kontakta ConnectMe24 per mail: info@connectme24.se om du har frågor om hanteringen av personuppgifter.

Du har rätt att när som helst dra tillbaks ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter genom att kontakta oss via info@connectme24.se